Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Misia Slovensko o.z. (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") zbiera osobné údaje svojich návštevníkov (ďalej tiež ako "dátový subjekt").

Osobné údaje, ktoré zbierame

Účel zbierania osobných údajov: Adresár kontaktov na zasielanie noviniek o aktivitách okolo 20 minútovky emailom. Dĺžka uchovávania: Osobné údaje uchovávame do času aktívnej spolupráce s dátovým subjektom (s Vami) alebo do odhlásenia dátovým subjektom. Miesto uchovávania: súkromný server na území SR. Osobné údaje nejdú do rúk žiadnej tretej strany ani nedochádza k cezhraničnému prenosu údajov (inému ako Emailoctopus). Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné na naplnenie účelov ich spracúvania.

Vaše osobné údaje používame na

Ak by sme chceli účel upraviť alebo doplniť, oznámime to a v tom prípade by bol potrebný nový súhlas.

Vaše práva: Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, o ich úpravu či výmaz. Môžete sa informovať, akým spôsobom sú vaše osobné údaje použité. V súlade s nariadením GDPR máte tiež tiež právo požiadať o obmedzenie vašich osobných údajov alebo požiadať o prenos vašich osobných údajov. V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť. Požiadanie o prístup, úpravu či výmaz osobných údajov je možné urobiť emailom na [email protected], ústne u presbyterov alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť mailom: [email protected], ústne u presbyterov, poštou na adresu prevádzkovateľa alebo priamo cez orgán na to určený: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Bližšie informácie o GDPR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679

Ako nás môžete kontaktovať?

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov na tejto webovej stránke môžeš použiť nasledujúce kontakty:

Email: [email protected]